عاشق ناشناس ...

راست میگویی !!!
من بسیار"احمق" هستم ..
وگرنه کدام عاقلی ؟!!
برای کسی که از ...
"" عشق ""
چیزی نمیفهد !!
اینگونه شیدایی میکند ؟؟؟؟
عاشق ناشناس ...

 

☜ عِــــــــشـــــق مَــــــــن. . .
☜ نِـــســبـــــت بِــه تُـــــو. . .
☜ عِــــــشــــــق نَـــبــــود. . .
✍ مَـــــشـــــــقِ. . .
☜ هَــــــــرروزمـــ بــــــود. . .

 

یـــــــــــــــکی باٰیَـد باشـــــــــــــــه
کـــــــــه
آدمــــــــــــــو بَلَـد باشـــــــــــــــه

/ 0 نظر / 21 بازدید