راست میگویی !!!
من بسیار"احمق" هستم ..
وگرنه کدام عاقلی ؟!!
برای کسی که از ...
"" عشق ""
چیزی نمیفهد !!
اینگونه شیدایی میکند ؟؟؟؟
عاشق ناشناس ...

 

☜ عِــــــــشـــــق مَــــــــن. . .
☜ نِـــســبـــــت بِــه تُـــــو. . .
☜ عِــــــشــــــق نَـــبــــود. . .
✍ مَـــــشـــــــقِ. . .
☜ هَــــــــرروزمـــ بــــــود. . .

 

یـــــــــــــــکی باٰیَـد باشـــــــــــــــه
کـــــــــه
آدمــــــــــــــو بَلَـد باشـــــــــــــــه